β–Ί Code examples / Computer Vision / Image segmentation with a U-Net-like architecture

Image segmentation with a U-Net-like architecture

Author: fchollet
Date created: 2019/03/20
Last modified: 2020/04/20
Description: Image segmentation model trained from scratch on the Oxford Pets dataset.

β“˜ This example uses Keras 3

View in Colab β€’ GitHub source


Download the data

!!wget https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/pets/data/images.tar.gz
!!wget https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/pets/data/annotations.tar.gz
!
!curl -O https://thor.robots.ox.ac.uk/datasets/pets/images.tar.gz
!curl -O https://thor.robots.ox.ac.uk/datasets/pets/annotations.tar.gz
!
!tar -xf images.tar.gz
!tar -xf annotations.tar.gz
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 755M 100 755M  0   0 21.3M   0 0:00:35 0:00:35 --:--:-- 22.2M
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 18.2M 100 18.2M  0   0 7977k   0 0:00:02 0:00:02 --:--:-- 7974k

Prepare paths of input images and target segmentation masks

import os

input_dir = "images/"
target_dir = "annotations/trimaps/"
img_size = (160, 160)
num_classes = 3
batch_size = 32

input_img_paths = sorted(
  [
    os.path.join(input_dir, fname)
    for fname in os.listdir(input_dir)
    if fname.endswith(".jpg")
  ]
)
target_img_paths = sorted(
  [
    os.path.join(target_dir, fname)
    for fname in os.listdir(target_dir)
    if fname.endswith(".png") and not fname.startswith(".")
  ]
)

print("Number of samples:", len(input_img_paths))

for input_path, target_path in zip(input_img_paths[:10], target_img_paths[:10]):
  print(input_path, "|", target_path)
Number of samples: 7390
images/Abyssinian_1.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_1.png
images/Abyssinian_10.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_10.png
images/Abyssinian_100.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_100.png
images/Abyssinian_101.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_101.png
images/Abyssinian_102.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_102.png
images/Abyssinian_103.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_103.png
images/Abyssinian_104.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_104.png
images/Abyssinian_105.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_105.png
images/Abyssinian_106.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_106.png
images/Abyssinian_107.jpg | annotations/trimaps/Abyssinian_107.png

What does one input image and corresponding segmentation mask look like?

from IPython.display import Image, display
from keras.utils import load_img
from PIL import ImageOps

# Display input image #7
display(Image(filename=input_img_paths[9]))

# Display auto-contrast version of corresponding target (per-pixel categories)
img = ImageOps.autocontrast(load_img(target_img_paths[9]))
display(img)

jpeg

png


Prepare dataset to load & vectorize batches of data

import keras
import numpy as np
from tensorflow import data as tf_data
from tensorflow import image as tf_image
from tensorflow import io as tf_io


def get_dataset(
  batch_size,
  img_size,
  input_img_paths,
  target_img_paths,
  max_dataset_len=None,
):
  """Returns a TF Dataset."""

  def load_img_masks(input_img_path, target_img_path):
    input_img = tf_io.read_file(input_img_path)
    input_img = tf_io.decode_png(input_img, channels=3)
    input_img = tf_image.resize(input_img, img_size)
    input_img = tf_image.convert_image_dtype(input_img, "float32")

    target_img = tf_io.read_file(target_img_path)
    target_img = tf_io.decode_png(target_img, channels=1)
    target_img = tf_image.resize(target_img, img_size, method="nearest")
    target_img = tf_image.convert_image_dtype(target_img, "uint8")

    # Ground truth labels are 1, 2, 3. Subtract one to make them 0, 1, 2:
    target_img -= 1
    return input_img, target_img

  # For faster debugging, limit the size of data
  if max_dataset_len:
    input_img_paths = input_img_paths[:max_dataset_len]
    target_img_paths = target_img_paths[:max_dataset_len]
  dataset = tf_data.Dataset.from_tensor_slices((input_img_paths, target_img_paths))
  dataset = dataset.map(load_img_masks, num_parallel_calls=tf_data.AUTOTUNE)
  return dataset.batch(batch_size)

Prepare U-Net Xception-style model

from keras import layers


def get_model(img_size, num_classes):
  inputs = keras.Input(shape=img_size + (3,))

  ### [First half of the network: downsampling inputs] ###

  # Entry block
  x = layers.Conv2D(32, 3, strides=2, padding="same")(inputs)
  x = layers.BatchNormalization()(x)
  x = layers.Activation("relu")(x)

  previous_block_activation = x # Set aside residual

  # Blocks 1, 2, 3 are identical apart from the feature depth.
  for filters in [64, 128, 256]:
    x = layers.Activation("relu")(x)
    x = layers.SeparableConv2D(filters, 3, padding="same")(x)
    x = layers.BatchNormalization()(x)

    x = layers.Activation("relu")(x)
    x = layers.SeparableConv2D(filters, 3, padding="same")(x)
    x = layers.BatchNormalization()(x)

    x = layers.MaxPooling2D(3, strides=2, padding="same")(x)

    # Project residual
    residual = layers.Conv2D(filters, 1, strides=2, padding="same")(
      previous_block_activation
    )
    x = layers.add([x, residual]) # Add back residual
    previous_block_activation = x # Set aside next residual

  ### [Second half of the network: upsampling inputs] ###

  for filters in [256, 128, 64, 32]:
    x = layers.Activation("relu")(x)
    x = layers.Conv2DTranspose(filters, 3, padding="same")(x)
    x = layers.BatchNormalization()(x)

    x = layers.Activation("relu")(x)
    x = layers.Conv2DTranspose(filters, 3, padding="same")(x)
    x = layers.BatchNormalization()(x)

    x = layers.UpSampling2D(2)(x)

    # Project residual
    residual = layers.UpSampling2D(2)(previous_block_activation)
    residual = layers.Conv2D(filters, 1, padding="same")(residual)
    x = layers.add([x, residual]) # Add back residual
    previous_block_activation = x # Set aside next residual

  # Add a per-pixel classification layer
  outputs = layers.Conv2D(num_classes, 3, activation="softmax", padding="same")(x)

  # Define the model
  model = keras.Model(inputs, outputs)
  return model


# Build model
model = get_model(img_size, num_classes)
model.summary()
Model: "functional_1"
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ Layer (type)    ┃ Output Shape   ┃ Param # ┃ Connected to     ┃
┑━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩
β”‚ input_layer     β”‚ (None, 160, 160, β”‚    0 β”‚ -          β”‚
β”‚ (InputLayer)    β”‚ 3)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d (Conv2D)   β”‚ (None, 80, 80,  β”‚   896 β”‚ input_layer[0][0]  β”‚
β”‚           β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalization β”‚ (None, 80, 80,  β”‚   128 β”‚ conv2d[0][0]     β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation     β”‚ (None, 80, 80,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_1    β”‚ (None, 80, 80,  β”‚    0 β”‚ activation[0][0]   β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ separable_conv2d  β”‚ (None, 80, 80,  β”‚  2,400 β”‚ activation_1[0][0]  β”‚
β”‚ (SeparableConv2D)  β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 80, 80,  β”‚   256 β”‚ separable_conv2d[0]… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_2    β”‚ (None, 80, 80,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ separable_conv2d_1 β”‚ (None, 80, 80,  β”‚  4,736 β”‚ activation_2[0][0]  β”‚
β”‚ (SeparableConv2D)  β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 80, 80,  β”‚   256 β”‚ separable_conv2d_1[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ max_pooling2d    β”‚ (None, 40, 40,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (MaxPooling2D)   β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_1 (Conv2D)  β”‚ (None, 40, 40,  β”‚  2,112 β”‚ activation[0][0]   β”‚
β”‚           β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ add (Add)      β”‚ (None, 40, 40,  β”‚    0 β”‚ max_pooling2d[0][0], β”‚
β”‚           β”‚ 64)        β”‚     β”‚ conv2d_1[0][0]    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_3    β”‚ (None, 40, 40,  β”‚    0 β”‚ add[0][0]      β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ separable_conv2d_2 β”‚ (None, 40, 40,  β”‚  8,896 β”‚ activation_3[0][0]  β”‚
β”‚ (SeparableConv2D)  β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 40, 40,  β”‚   512 β”‚ separable_conv2d_2[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_4    β”‚ (None, 40, 40,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ separable_conv2d_3 β”‚ (None, 40, 40,  β”‚ 17,664 β”‚ activation_4[0][0]  β”‚
β”‚ (SeparableConv2D)  β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 40, 40,  β”‚   512 β”‚ separable_conv2d_3[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ max_pooling2d_1   β”‚ (None, 20, 20,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (MaxPooling2D)   β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_2 (Conv2D)  β”‚ (None, 20, 20,  β”‚  8,320 β”‚ add[0][0]      β”‚
β”‚           β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ add_1 (Add)     β”‚ (None, 20, 20,  β”‚    0 β”‚ max_pooling2d_1[0][… β”‚
β”‚           β”‚ 128)       β”‚     β”‚ conv2d_2[0][0]    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_5    β”‚ (None, 20, 20,  β”‚    0 β”‚ add_1[0][0]     β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ separable_conv2d_4 β”‚ (None, 20, 20,  β”‚ 34,176 β”‚ activation_5[0][0]  β”‚
β”‚ (SeparableConv2D)  β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 20, 20,  β”‚  1,024 β”‚ separable_conv2d_4[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_6    β”‚ (None, 20, 20,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ separable_conv2d_5 β”‚ (None, 20, 20,  β”‚ 68,096 β”‚ activation_6[0][0]  β”‚
β”‚ (SeparableConv2D)  β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 20, 20,  β”‚  1,024 β”‚ separable_conv2d_5[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ max_pooling2d_2   β”‚ (None, 10, 10,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (MaxPooling2D)   β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_3 (Conv2D)  β”‚ (None, 10, 10,  β”‚ 33,024 β”‚ add_1[0][0]     β”‚
β”‚           β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ add_2 (Add)     β”‚ (None, 10, 10,  β”‚    0 β”‚ max_pooling2d_2[0][… β”‚
β”‚           β”‚ 256)       β”‚     β”‚ conv2d_3[0][0]    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_7    β”‚ (None, 10, 10,  β”‚    0 β”‚ add_2[0][0]     β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_transpose  β”‚ (None, 10, 10,  β”‚ 590,080 β”‚ activation_7[0][0]  β”‚
β”‚ (Conv2DTranspose)  β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 10, 10,  β”‚  1,024 β”‚ conv2d_transpose[0]… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_8    β”‚ (None, 10, 10,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_transpose_1 β”‚ (None, 10, 10,  β”‚ 590,080 β”‚ activation_8[0][0]  β”‚
β”‚ (Conv2DTranspose)  β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 10, 10,  β”‚  1,024 β”‚ conv2d_transpose_1[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ up_sampling2d_1   β”‚ (None, 20, 20,  β”‚    0 β”‚ add_2[0][0]     β”‚
β”‚ (UpSampling2D)   β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ up_sampling2d    β”‚ (None, 20, 20,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (UpSampling2D)   β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_4 (Conv2D)  β”‚ (None, 20, 20,  β”‚ 65,792 β”‚ up_sampling2d_1[0][… β”‚
β”‚           β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ add_3 (Add)     β”‚ (None, 20, 20,  β”‚    0 β”‚ up_sampling2d[0][0], β”‚
β”‚           β”‚ 256)       β”‚     β”‚ conv2d_4[0][0]    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_9    β”‚ (None, 20, 20,  β”‚    0 β”‚ add_3[0][0]     β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_transpose_2 β”‚ (None, 20, 20,  β”‚ 295,040 β”‚ activation_9[0][0]  β”‚
β”‚ (Conv2DTranspose)  β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 20, 20,  β”‚   512 β”‚ conv2d_transpose_2[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_10    β”‚ (None, 20, 20,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_transpose_3 β”‚ (None, 20, 20,  β”‚ 147,584 β”‚ activation_10[0][0] β”‚
β”‚ (Conv2DTranspose)  β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 20, 20,  β”‚   512 β”‚ conv2d_transpose_3[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ up_sampling2d_3   β”‚ (None, 40, 40,  β”‚    0 β”‚ add_3[0][0]     β”‚
β”‚ (UpSampling2D)   β”‚ 256)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ up_sampling2d_2   β”‚ (None, 40, 40,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (UpSampling2D)   β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_5 (Conv2D)  β”‚ (None, 40, 40,  β”‚ 32,896 β”‚ up_sampling2d_3[0][… β”‚
β”‚           β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ add_4 (Add)     β”‚ (None, 40, 40,  β”‚    0 β”‚ up_sampling2d_2[0][… β”‚
β”‚           β”‚ 128)       β”‚     β”‚ conv2d_5[0][0]    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_11    β”‚ (None, 40, 40,  β”‚    0 β”‚ add_4[0][0]     β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_transpose_4 β”‚ (None, 40, 40,  β”‚ 73,792 β”‚ activation_11[0][0] β”‚
β”‚ (Conv2DTranspose)  β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 40, 40,  β”‚   256 β”‚ conv2d_transpose_4[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_12    β”‚ (None, 40, 40,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_transpose_5 β”‚ (None, 40, 40,  β”‚ 36,928 β”‚ activation_12[0][0] β”‚
β”‚ (Conv2DTranspose)  β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 40, 40,  β”‚   256 β”‚ conv2d_transpose_5[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ up_sampling2d_5   β”‚ (None, 80, 80,  β”‚    0 β”‚ add_4[0][0]     β”‚
β”‚ (UpSampling2D)   β”‚ 128)       β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ up_sampling2d_4   β”‚ (None, 80, 80,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (UpSampling2D)   β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_6 (Conv2D)  β”‚ (None, 80, 80,  β”‚  8,256 β”‚ up_sampling2d_5[0][… β”‚
β”‚           β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ add_5 (Add)     β”‚ (None, 80, 80,  β”‚    0 β”‚ up_sampling2d_4[0][… β”‚
β”‚           β”‚ 64)        β”‚     β”‚ conv2d_6[0][0]    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_13    β”‚ (None, 80, 80,  β”‚    0 β”‚ add_5[0][0]     β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_transpose_6 β”‚ (None, 80, 80,  β”‚ 18,464 β”‚ activation_13[0][0] β”‚
β”‚ (Conv2DTranspose)  β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 80, 80,  β”‚   128 β”‚ conv2d_transpose_6[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ activation_14    β”‚ (None, 80, 80,  β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (Activation)    β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_transpose_7 β”‚ (None, 80, 80,  β”‚  9,248 β”‚ activation_14[0][0] β”‚
β”‚ (Conv2DTranspose)  β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ batch_normalizatio… β”‚ (None, 80, 80,  β”‚   128 β”‚ conv2d_transpose_7[… β”‚
β”‚ (BatchNormalizatio… β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ up_sampling2d_7   β”‚ (None, 160, 160, β”‚    0 β”‚ add_5[0][0]     β”‚
β”‚ (UpSampling2D)   β”‚ 64)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ up_sampling2d_6   β”‚ (None, 160, 160, β”‚    0 β”‚ batch_normalization… β”‚
β”‚ (UpSampling2D)   β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_7 (Conv2D)  β”‚ (None, 160, 160, β”‚  2,080 β”‚ up_sampling2d_7[0][… β”‚
β”‚           β”‚ 32)        β”‚     β”‚           β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ add_6 (Add)     β”‚ (None, 160, 160, β”‚    0 β”‚ up_sampling2d_6[0][… β”‚
β”‚           β”‚ 32)        β”‚     β”‚ conv2d_7[0][0]    β”‚
β”œβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€
β”‚ conv2d_8 (Conv2D)  β”‚ (None, 160, 160, β”‚   867 β”‚ add_6[0][0]     β”‚
β”‚           β”‚ 3)        β”‚     β”‚           β”‚
β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜
 Total params: 2,058,979 (7.85 MB)
 Trainable params: 2,055,203 (7.84 MB)
 Non-trainable params: 3,776 (14.75 KB)

Set aside a validation split

import random

# Split our img paths into a training and a validation set
val_samples = 1000
random.Random(1337).shuffle(input_img_paths)
random.Random(1337).shuffle(target_img_paths)
train_input_img_paths = input_img_paths[:-val_samples]
train_target_img_paths = target_img_paths[:-val_samples]
val_input_img_paths = input_img_paths[-val_samples:]
val_target_img_paths = target_img_paths[-val_samples:]

# Instantiate dataset for each split
# Limit input files in `max_dataset_len` for faster epoch training time.
# Remove the `max_dataset_len` arg when running with full dataset.
train_dataset = get_dataset(
  batch_size,
  img_size,
  train_input_img_paths,
  train_target_img_paths,
  max_dataset_len=1000,
)
valid_dataset = get_dataset(
  batch_size, img_size, val_input_img_paths, val_target_img_paths
)

Train the model

# Configure the model for training.
# We use the "sparse" version of categorical_crossentropy
# because our target data is integers.
model.compile(
  optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-4), loss="sparse_categorical_crossentropy"
)

callbacks = [
  keras.callbacks.ModelCheckpoint("oxford_segmentation.keras", save_best_only=True)
]

# Train the model, doing validation at the end of each epoch.
epochs = 50
model.fit(
  train_dataset,
  epochs=epochs,
  validation_data=valid_dataset,
  callbacks=callbacks,
  verbose=2,
)
Epoch 1/50

WARNING: All log messages before absl::InitializeLog() is called are written to STDERR
I0000 00:00:1700414690.172044 2226172 device_compiler.h:187] Compiled cluster using XLA! This line is logged at most once for the lifetime of the process.
Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 62s - 2s/step - loss: 1.6363 - val_loss: 2.2226
Epoch 2/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 94ms/step - loss: 0.9223 - val_loss: 1.8273
Epoch 3/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 82ms/step - loss: 0.7894 - val_loss: 2.0044
Epoch 4/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 83ms/step - loss: 0.7174 - val_loss: 2.3480
Epoch 5/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 82ms/step - loss: 0.6695 - val_loss: 2.7528
Epoch 6/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 83ms/step - loss: 0.6325 - val_loss: 3.1453
Epoch 7/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 84ms/step - loss: 0.6012 - val_loss: 3.5611
Epoch 8/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 87ms/step - loss: 0.5730 - val_loss: 4.0003
Epoch 9/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 85ms/step - loss: 0.5466 - val_loss: 4.4798
Epoch 10/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 86ms/step - loss: 0.5210 - val_loss: 5.0245
Epoch 11/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 87ms/step - loss: 0.4958 - val_loss: 5.5950
Epoch 12/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 87ms/step - loss: 0.4706 - val_loss: 6.1534
Epoch 13/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 85ms/step - loss: 0.4453 - val_loss: 6.6107
Epoch 14/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 83ms/step - loss: 0.4202 - val_loss: 6.8010
Epoch 15/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 84ms/step - loss: 0.3956 - val_loss: 6.6751
Epoch 16/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 83ms/step - loss: 0.3721 - val_loss: 6.0800
Epoch 17/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 84ms/step - loss: 0.3506 - val_loss: 5.1820
Epoch 18/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 82ms/step - loss: 0.3329 - val_loss: 4.0350
Epoch 19/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 4s - 114ms/step - loss: 0.3216 - val_loss: 3.0513
Epoch 20/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 94ms/step - loss: 0.3595 - val_loss: 2.2567
Epoch 21/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 100ms/step - loss: 0.4417 - val_loss: 1.5873
Epoch 22/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 101ms/step - loss: 0.3531 - val_loss: 1.5798
Epoch 23/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 96ms/step - loss: 0.3353 - val_loss: 1.5525
Epoch 24/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 95ms/step - loss: 0.3392 - val_loss: 1.4625
Epoch 25/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 95ms/step - loss: 0.3596 - val_loss: 0.8867
Epoch 26/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 94ms/step - loss: 0.3528 - val_loss: 0.8021
Epoch 27/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 92ms/step - loss: 0.3237 - val_loss: 0.7986
Epoch 28/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 89ms/step - loss: 0.3198 - val_loss: 0.8533
Epoch 29/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 84ms/step - loss: 0.3272 - val_loss: 1.0588
Epoch 30/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 88ms/step - loss: 0.3164 - val_loss: 1.1889
Epoch 31/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 85ms/step - loss: 0.2987 - val_loss: 0.9518
Epoch 32/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 87ms/step - loss: 0.2749 - val_loss: 0.9011
Epoch 33/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 84ms/step - loss: 0.2595 - val_loss: 0.8872
Epoch 34/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 87ms/step - loss: 0.2552 - val_loss: 1.0221
Epoch 35/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 82ms/step - loss: 0.2628 - val_loss: 1.1553
Epoch 36/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 85ms/step - loss: 0.2788 - val_loss: 2.1549
Epoch 37/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 94ms/step - loss: 0.2870 - val_loss: 1.6282
Epoch 38/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 89ms/step - loss: 0.2702 - val_loss: 1.3201
Epoch 39/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 91ms/step - loss: 0.2569 - val_loss: 1.2364
Epoch 40/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 106ms/step - loss: 0.2523 - val_loss: 1.3673
Epoch 41/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 86ms/step - loss: 0.2570 - val_loss: 1.3999
Epoch 42/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 87ms/step - loss: 0.2680 - val_loss: 0.9976
Epoch 43/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 83ms/step - loss: 0.2558 - val_loss: 1.0209
Epoch 44/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 85ms/step - loss: 0.2403 - val_loss: 1.3271
Epoch 45/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 83ms/step - loss: 0.2414 - val_loss: 1.1993
Epoch 46/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 84ms/step - loss: 0.2516 - val_loss: 1.0532
Epoch 47/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 83ms/step - loss: 0.2695 - val_loss: 1.1183
Epoch 48/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 87ms/step - loss: 0.2555 - val_loss: 1.0432
Epoch 49/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 82ms/step - loss: 0.2290 - val_loss: 0.9444
Epoch 50/50

Corrupt JPEG data: 240 extraneous bytes before marker 0xd9

32/32 - 3s - 83ms/step - loss: 0.1994 - val_loss: 1.2182

<keras.src.callbacks.history.History at 0x7fe01842dab0>

Visualize predictions

# Generate predictions for all images in the validation set

val_dataset = get_dataset(
  batch_size, img_size, val_input_img_paths, val_target_img_paths
)
val_preds = model.predict(val_dataset)


def display_mask(i):
  """Quick utility to display a model's prediction."""
  mask = np.argmax(val_preds[i], axis=-1)
  mask = np.expand_dims(mask, axis=-1)
  img = ImageOps.autocontrast(keras.utils.array_to_img(mask))
  display(img)


# Display results for validation image #10
i = 10

# Display input image
display(Image(filename=val_input_img_paths[i]))

# Display ground-truth target mask
img = ImageOps.autocontrast(load_img(val_target_img_paths[i]))
display(img)

# Display mask predicted by our model
display_mask(i) # Note that the model only sees inputs at 150x150.
 32/32 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 100ms/step

jpeg

png

png