โ–บ Code examples / Natural Language Processing / Sequence to sequence learning for performing number addition

Sequence to sequence learning for performing number addition

Author: Smerity and others
Date created: 2015/08/17
Last modified: 2024/02/13
Description: A model that learns to add strings of numbers, e.g. "535+61" -> "596".

โ“˜ This example uses Keras 3

View in Colab โ€ข GitHub source


Introduction

In this example, we train a model to learn to add two numbers, provided as strings.

Example:

 • Input: "535+61"
 • Output: "596"

Input may optionally be reversed, which was shown to increase performance in many tasks in: Learning to Execute and Sequence to Sequence Learning with Neural Networks.

Theoretically, sequence order inversion introduces shorter term dependencies between source and target for this problem.

Results:

For two digits (reversed):

 • One layer LSTM (128 HN), 5k training examples = 99% train/test accuracy in 55 epochs

Three digits (reversed):

 • One layer LSTM (128 HN), 50k training examples = 99% train/test accuracy in 100 epochs

Four digits (reversed):

 • One layer LSTM (128 HN), 400k training examples = 99% train/test accuracy in 20 epochs

Five digits (reversed):

 • One layer LSTM (128 HN), 550k training examples = 99% train/test accuracy in 30 epochs

Setup

import keras
from keras import layers
import numpy as np

# Parameters for the model and dataset.
TRAINING_SIZE = 50000
DIGITS = 3
REVERSE = True

# Maximum length of input is 'int + int' (e.g., '345+678'). Maximum length of
# int is DIGITS.
MAXLEN = DIGITS + 1 + DIGITS

Generate the data

class CharacterTable:
  """Given a set of characters:
  + Encode them to a one-hot integer representation
  + Decode the one-hot or integer representation to their character output
  + Decode a vector of probabilities to their character output
  """

  def __init__(self, chars):
    """Initialize character table.
    # Arguments
      chars: Characters that can appear in the input.
    """
    self.chars = sorted(set(chars))
    self.char_indices = dict((c, i) for i, c in enumerate(self.chars))
    self.indices_char = dict((i, c) for i, c in enumerate(self.chars))

  def encode(self, C, num_rows):
    """One-hot encode given string C.
    # Arguments
      C: string, to be encoded.
      num_rows: Number of rows in the returned one-hot encoding. This is
        used to keep the # of rows for each data the same.
    """
    x = np.zeros((num_rows, len(self.chars)))
    for i, c in enumerate(C):
      x[i, self.char_indices[c]] = 1
    return x

  def decode(self, x, calc_argmax=True):
    """Decode the given vector or 2D array to their character output.
    # Arguments
      x: A vector or a 2D array of probabilities or one-hot representations;
        or a vector of character indices (used with `calc_argmax=False`).
      calc_argmax: Whether to find the character index with maximum
        probability, defaults to `True`.
    """
    if calc_argmax:
      x = x.argmax(axis=-1)
    return "".join(self.indices_char[x] for x in x)


# All the numbers, plus sign and space for padding.
chars = "0123456789+ "
ctable = CharacterTable(chars)

questions = []
expected = []
seen = set()
print("Generating data...")
while len(questions) < TRAINING_SIZE:
  f = lambda: int(
    "".join(
      np.random.choice(list("0123456789"))
      for i in range(np.random.randint(1, DIGITS + 1))
    )
  )
  a, b = f(), f()
  # Skip any addition questions we've already seen
  # Also skip any such that x+Y == Y+x (hence the sorting).
  key = tuple(sorted((a, b)))
  if key in seen:
    continue
  seen.add(key)
  # Pad the data with spaces such that it is always MAXLEN.
  q = "{}+{}".format(a, b)
  query = q + " " * (MAXLEN - len(q))
  ans = str(a + b)
  # Answers can be of maximum size DIGITS + 1.
  ans += " " * (DIGITS + 1 - len(ans))
  if REVERSE:
    # Reverse the query, e.g., '12+345 ' becomes ' 543+21'. (Note the
    # space used for padding.)
    query = query[::-1]
  questions.append(query)
  expected.append(ans)
print("Total questions:", len(questions))
Generating data...
Total questions: 50000

Vectorize the data

print("Vectorization...")
x = np.zeros((len(questions), MAXLEN, len(chars)), dtype=bool)
y = np.zeros((len(questions), DIGITS + 1, len(chars)), dtype=bool)
for i, sentence in enumerate(questions):
  x[i] = ctable.encode(sentence, MAXLEN)
for i, sentence in enumerate(expected):
  y[i] = ctable.encode(sentence, DIGITS + 1)

# Shuffle (x, y) in unison as the later parts of x will almost all be larger
# digits.
indices = np.arange(len(y))
np.random.shuffle(indices)
x = x[indices]
y = y[indices]

# Explicitly set apart 10% for validation data that we never train over.
split_at = len(x) - len(x) // 10
(x_train, x_val) = x[:split_at], x[split_at:]
(y_train, y_val) = y[:split_at], y[split_at:]

print("Training Data:")
print(x_train.shape)
print(y_train.shape)

print("Validation Data:")
print(x_val.shape)
print(y_val.shape)
Vectorization...
Training Data:
(45000, 7, 12)
(45000, 4, 12)
Validation Data:
(5000, 7, 12)
(5000, 4, 12)

Build the model

print("Build model...")
num_layers = 1 # Try to add more LSTM layers!

model = keras.Sequential()
# "Encode" the input sequence using a LSTM, producing an output of size 128.
# Note: In a situation where your input sequences have a variable length,
# use input_shape=(None, num_feature).
model.add(layers.Input((MAXLEN, len(chars))))
model.add(layers.LSTM(128))
# As the decoder RNN's input, repeatedly provide with the last output of
# RNN for each time step. Repeat 'DIGITS + 1' times as that's the maximum
# length of output, e.g., when DIGITS=3, max output is 999+999=1998.
model.add(layers.RepeatVector(DIGITS + 1))
# The decoder RNN could be multiple layers stacked or a single layer.
for _ in range(num_layers):
  # By setting return_sequences to True, return not only the last output but
  # all the outputs so far in the form of (num_samples, timesteps,
  # output_dim). This is necessary as TimeDistributed in the below expects
  # the first dimension to be the timesteps.
  model.add(layers.LSTM(128, return_sequences=True))

# Apply a dense layer to the every temporal slice of an input. For each of step
# of the output sequence, decide which character should be chosen.
model.add(layers.Dense(len(chars), activation="softmax"))
model.compile(loss="categorical_crossentropy", optimizer="adam", metrics=["accuracy"])
model.summary()
Build model...
Model: "sequential"
โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ณโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”“
โ”ƒ Layer (type)          โ”ƒ Output Shape       โ”ƒ  Param # โ”ƒ
โ”กโ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ•‡โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”ฉ
โ”‚ lstm (LSTM)           โ”‚ (None, 128)        โ”‚   72,192 โ”‚
โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค
โ”‚ repeat_vector (RepeatVector)  โ”‚ (None, 4, 128)      โ”‚     0 โ”‚
โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค
โ”‚ lstm_1 (LSTM)          โ”‚ (None, 4, 128)      โ”‚  131,584 โ”‚
โ”œโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ผโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ค
โ”‚ dense (Dense)          โ”‚ (None, 4, 12)       โ”‚   1,548 โ”‚
โ””โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”ดโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”˜
 Total params: 205,324 (802.05 KB)
 Trainable params: 205,324 (802.05 KB)
 Non-trainable params: 0 (0.00 B)

Train the model

# Training parameters.
epochs = 30
batch_size = 32

# Formatting characters for results display.
green_color = "\033[92m"
red_color = "\033[91m"
end_char = "\033[0m"

# Train the model each generation and show predictions against the validation
# dataset.
for epoch in range(1, epochs):
  print()
  print("Iteration", epoch)
  model.fit(
    x_train,
    y_train,
    batch_size=batch_size,
    epochs=1,
    validation_data=(x_val, y_val),
  )
  # Select 10 samples from the validation set at random so we can visualize
  # errors.
  for i in range(10):
    ind = np.random.randint(0, len(x_val))
    rowx, rowy = x_val[np.array([ind])], y_val[np.array([ind])]
    preds = np.argmax(model.predict(rowx, verbose=0), axis=-1)
    q = ctable.decode(rowx[0])
    correct = ctable.decode(rowy[0])
    guess = ctable.decode(preds[0], calc_argmax=False)
    print("Q", q[::-1] if REVERSE else q, end=" ")
    print("T", correct, end=" ")
    if correct == guess:
      print(f"{green_color}โ˜‘ {guess}{end_char}")
    else:
      print(f"{red_color}โ˜’ {guess}{end_char}")
Iteration 1
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 10s 6ms/step - accuracy: 0.3258 - loss: 1.8801 - val_accuracy: 0.4268 - val_loss: 1.5506
Q 499+58 T 557 โ˜’ 511 
Q 51+638 T 689 โ˜’ 662 
Q 87+12  T 99  โ˜’ 11 
Q 259+55 T 314 โ˜’ 561 
Q 704+87 T 791 โ˜’ 811 
Q 988+67 T 1055 โ˜’ 101 
Q 94+116 T 210 โ˜’ 111 
Q 724+4  T 728 โ˜’ 777 
Q 8+673  T 681 โ˜’ 772 
Q 8+991  T 999 โ˜’ 900 
Iteration 2
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.4688 - loss: 1.4235 - val_accuracy: 0.5846 - val_loss: 1.1293
Q 379+6  T 385 โ˜’ 387 
Q 15+504 T 519 โ˜’ 525 
Q 552+299 T 851 โ˜’ 727 
Q 664+0  T 664 โ˜’ 667 
Q 500+257 T 757 โ˜’ 797 
Q 50+818 T 868 โ˜’ 861 
Q 310+691 T 1001 โ˜’ 900 
Q 378+548 T 926 โ˜’ 827 
Q 46+59  T 105 โ˜’ 122 
Q 49+817 T 866 โ˜’ 871 
Iteration 3
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.6053 - loss: 1.0648 - val_accuracy: 0.6665 - val_loss: 0.9070
Q 1+266  T 267 โ˜’ 260 
Q 73+257 T 330 โ˜’ 324 
Q 421+628 T 1049 โ˜’ 1022
Q 85+590 T 675 โ˜’ 660 
Q 66+34  T 100 โ˜’ 90 
Q 256+639 T 895 โ˜’ 890 
Q 6+677  T 683 โ˜‘ 683 
Q 162+637 T 799 โ˜’ 792 
Q 5+324  T 329 โ˜’ 337 
Q 848+34 T 882 โ˜’ 889 
Iteration 4
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 5ms/step - accuracy: 0.6781 - loss: 0.8751 - val_accuracy: 0.7037 - val_loss: 0.8092
Q 677+1  T 678 โ˜’ 676 
Q 1+531  T 532 โ˜’ 535 
Q 699+60 T 759 โ˜’ 756 
Q 475+139 T 614 โ˜’ 616 
Q 327+592 T 919 โ˜’ 915 
Q 48+912 T 960 โ˜’ 956 
Q 520+78 T 598 โ˜’ 505 
Q 318+8  T 326 โ˜’ 327 
Q 914+53 T 967 โ˜’ 966 
Q 734+0  T 734 โ˜’ 733 
Iteration 5
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.7142 - loss: 0.7807 - val_accuracy: 0.7164 - val_loss: 0.7622
Q 150+337 T 487 โ˜’ 489 
Q 72+934 T 1006 โ˜’ 1005
Q 171+62 T 233 โ˜’ 231 
Q 108+21 T 129 โ˜’ 135 
Q 755+896 T 1651 โ˜’ 1754
Q 117+1  T 118 โ˜’ 119 
Q 148+95 T 243 โ˜’ 241 
Q 719+956 T 1675 โ˜’ 1684
Q 656+43 T 699 โ˜’ 695 
Q 368+8  T 376 โ˜’ 372 
Iteration 6
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 5ms/step - accuracy: 0.7377 - loss: 0.7157 - val_accuracy: 0.7541 - val_loss: 0.6684
Q 945+364 T 1309 โ˜’ 1305
Q 762+96 T 858 โ˜’ 855 
Q 5+650  T 655 โ˜‘ 655 
Q 52+680 T 732 โ˜’ 735 
Q 77+724 T 801 โ˜’ 800 
Q 46+739 T 785 โ˜‘ 785 
Q 843+43 T 886 โ˜’ 885 
Q 158+3  T 161 โ˜’ 160 
Q 426+711 T 1137 โ˜’ 1138
Q 157+41 T 198 โ˜’ 190 
Iteration 7
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.7642 - loss: 0.6462 - val_accuracy: 0.7955 - val_loss: 0.5433
Q 822+27 T 849 โ˜‘ 849 
Q 82+495 T 577 โ˜’ 563 
Q 9+366  T 375 โ˜’ 373 
Q 9+598  T 607 โ˜’ 696 
Q 186+41 T 227 โ˜’ 226 
Q 920+920 T 1840 โ˜’ 1846
Q 445+345 T 790 โ˜’ 797 
Q 783+588 T 1371 โ˜’ 1360
Q 36+473 T 509 โ˜’ 502 
Q 354+61 T 415 โ˜’ 416 
Iteration 8
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.8326 - loss: 0.4626 - val_accuracy: 0.9069 - val_loss: 0.2744
Q 458+154 T 612 โ˜‘ 612 
Q 309+19 T 328 โ˜‘ 328 
Q 808+97 T 905 โ˜‘ 905 
Q 28+736 T 764 โ˜‘ 764 
Q 28+79  T 107 โ˜‘ 107 
Q 44+84  T 128 โ˜’ 129 
Q 744+13 T 757 โ˜‘ 757 
Q 24+996 T 1020 โ˜’ 1011
Q 8+193  T 201 โ˜’ 101 
Q 483+9  T 492 โ˜’ 491 
Iteration 9
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.9365 - loss: 0.2275 - val_accuracy: 0.9657 - val_loss: 0.1393
Q 330+61 T 391 โ˜‘ 391 
Q 207+82 T 289 โ˜’ 299 
Q 23+234 T 257 โ˜‘ 257 
Q 690+567 T 1257 โ˜‘ 1257
Q 293+97 T 390 โ˜’ 380 
Q 312+868 T 1180 โ˜‘ 1180
Q 956+40 T 996 โ˜‘ 996 
Q 97+105 T 202 โ˜’ 203 
Q 365+44 T 409 โ˜‘ 409 
Q 76+639 T 715 โ˜‘ 715 
Iteration 10
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 7s 5ms/step - accuracy: 0.9717 - loss: 0.1223 - val_accuracy: 0.9744 - val_loss: 0.0965
Q 123+143 T 266 โ˜‘ 266 
Q 599+1  T 600 โ˜‘ 600 
Q 729+237 T 966 โ˜‘ 966 
Q 51+120 T 171 โ˜‘ 171 
Q 97+672 T 769 โ˜‘ 769 
Q 840+5  T 845 โ˜‘ 845 
Q 86+494 T 580 โ˜’ 570 
Q 278+51 T 329 โ˜‘ 329 
Q 8+832  T 840 โ˜‘ 840 
Q 383+9  T 392 โ˜‘ 392 
Iteration 11
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 7s 5ms/step - accuracy: 0.9842 - loss: 0.0729 - val_accuracy: 0.9808 - val_loss: 0.0690
Q 181+923 T 1104 โ˜‘ 1104
Q 747+24 T 771 โ˜‘ 771 
Q 6+65  T 71  โ˜‘ 71 
Q 75+994 T 1069 โ˜‘ 1069
Q 712+587 T 1299 โ˜‘ 1299
Q 977+10 T 987 โ˜‘ 987 
Q 742+24 T 766 โ˜‘ 766 
Q 215+44 T 259 โ˜‘ 259 
Q 817+683 T 1500 โ˜‘ 1500
Q 102+48 T 150 โ˜’ 140 
Iteration 12
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.9820 - loss: 0.0695 - val_accuracy: 0.9823 - val_loss: 0.0596
Q 819+885 T 1704 โ˜’ 1604
Q 34+20  T 54  โ˜‘ 54 
Q 9+996  T 1005 โ˜‘ 1005
Q 915+811 T 1726 โ˜‘ 1726
Q 166+640 T 806 โ˜‘ 806 
Q 229+82 T 311 โ˜‘ 311 
Q 1+418  T 419 โ˜‘ 419 
Q 552+28 T 580 โ˜‘ 580 
Q 279+733 T 1012 โ˜‘ 1012
Q 756+734 T 1490 โ˜‘ 1490
Iteration 13
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.9836 - loss: 0.0587 - val_accuracy: 0.9941 - val_loss: 0.0296
Q 793+0  T 793 โ˜‘ 793 
Q 79+48  T 127 โ˜‘ 127 
Q 484+92 T 576 โ˜‘ 576 
Q 39+655 T 694 โ˜‘ 694 
Q 64+708 T 772 โ˜‘ 772 
Q 568+341 T 909 โ˜‘ 909 
Q 9+918  T 927 โ˜‘ 927 
Q 48+912 T 960 โ˜‘ 960 
Q 31+289 T 320 โ˜‘ 320 
Q 378+548 T 926 โ˜‘ 926 
Iteration 14
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 5ms/step - accuracy: 0.9915 - loss: 0.0353 - val_accuracy: 0.9901 - val_loss: 0.0358
Q 318+8  T 326 โ˜’ 325 
Q 886+63 T 949 โ˜’ 959 
Q 77+8  T 85  โ˜‘ 85 
Q 418+40 T 458 โ˜‘ 458 
Q 30+32  T 62  โ˜‘ 62 
Q 541+93 T 634 โ˜‘ 634 
Q 6+7   T 13  โ˜’ 14 
Q 670+74 T 744 โ˜‘ 744 
Q 97+57  T 154 โ˜‘ 154 
Q 60+13  T 73  โ˜‘ 73 
Iteration 15
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.9911 - loss: 0.0335 - val_accuracy: 0.9934 - val_loss: 0.0262
Q 24+533 T 557 โ˜‘ 557 
Q 324+44 T 368 โ˜‘ 368 
Q 63+505 T 568 โ˜‘ 568 
Q 670+74 T 744 โ˜‘ 744 
Q 58+359 T 417 โ˜‘ 417 
Q 16+428 T 444 โ˜‘ 444 
Q 17+99  T 116 โ˜‘ 116 
Q 779+903 T 1682 โ˜‘ 1682
Q 40+576 T 616 โ˜‘ 616 
Q 947+773 T 1720 โ˜‘ 1720
Iteration 16
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 5ms/step - accuracy: 0.9968 - loss: 0.0175 - val_accuracy: 0.9901 - val_loss: 0.0360
Q 315+155 T 470 โ˜‘ 470 
Q 594+950 T 1544 โ˜‘ 1544
Q 372+37 T 409 โ˜‘ 409 
Q 537+47 T 584 โ˜‘ 584 
Q 8+263  T 271 โ˜‘ 271 
Q 81+500 T 581 โ˜‘ 581 
Q 75+270 T 345 โ˜‘ 345 
Q 0+796  T 796 โ˜‘ 796 
Q 655+965 T 1620 โ˜‘ 1620
Q 384+1  T 385 โ˜‘ 385 
Iteration 17
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 5ms/step - accuracy: 0.9972 - loss: 0.0148 - val_accuracy: 0.9924 - val_loss: 0.0278
Q 168+83 T 251 โ˜‘ 251 
Q 951+53 T 1004 โ˜‘ 1004
Q 400+37 T 437 โ˜‘ 437 
Q 996+473 T 1469 โ˜’ 1569
Q 996+847 T 1843 โ˜‘ 1843
Q 842+550 T 1392 โ˜‘ 1392
Q 479+72 T 551 โ˜‘ 551 
Q 753+782 T 1535 โ˜‘ 1535
Q 99+188 T 287 โ˜‘ 287 
Q 2+974  T 976 โ˜‘ 976 
Iteration 18
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 7s 5ms/step - accuracy: 0.9929 - loss: 0.0258 - val_accuracy: 0.9973 - val_loss: 0.0135
Q 380+62 T 442 โ˜‘ 442 
Q 774+305 T 1079 โ˜‘ 1079
Q 248+272 T 520 โ˜‘ 520 
Q 479+736 T 1215 โ˜‘ 1215
Q 859+743 T 1602 โ˜‘ 1602
Q 667+20 T 687 โ˜‘ 687 
Q 932+56 T 988 โ˜‘ 988 
Q 740+31 T 771 โ˜‘ 771 
Q 588+88 T 676 โ˜‘ 676 
Q 109+57 T 166 โ˜‘ 166 
Iteration 19
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 5ms/step - accuracy: 0.9977 - loss: 0.0116 - val_accuracy: 0.9571 - val_loss: 0.1416
Q 635+89 T 724 โ˜‘ 724 
Q 50+818 T 868 โ˜‘ 868 
Q 37+622 T 659 โ˜‘ 659 
Q 913+49 T 962 โ˜‘ 962 
Q 641+962 T 1603 โ˜’ 1503
Q 11+626 T 637 โ˜‘ 637 
Q 20+405 T 425 โ˜‘ 425 
Q 667+208 T 875 โ˜‘ 875 
Q 89+794 T 883 โ˜‘ 883 
Q 234+55 T 289 โ˜‘ 289 
Iteration 20
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 5ms/step - accuracy: 0.9947 - loss: 0.0194 - val_accuracy: 0.9967 - val_loss: 0.0136
Q 5+777  T 782 โ˜‘ 782 
Q 1+266  T 267 โ˜‘ 267 
Q 579+1  T 580 โ˜‘ 580 
Q 665+6  T 671 โ˜‘ 671 
Q 210+546 T 756 โ˜‘ 756 
Q 660+86 T 746 โ˜‘ 746 
Q 75+349 T 424 โ˜‘ 424 
Q 984+36 T 1020 โ˜‘ 1020
Q 4+367  T 371 โ˜‘ 371 
Q 249+213 T 462 โ˜‘ 462 
Iteration 21
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 7s 5ms/step - accuracy: 0.9987 - loss: 0.0081 - val_accuracy: 0.9840 - val_loss: 0.0481
Q 228+95 T 323 โ˜‘ 323 
Q 72+18  T 90  โ˜‘ 90 
Q 34+687 T 721 โ˜‘ 721 
Q 932+0  T 932 โ˜‘ 932 
Q 933+54 T 987 โ˜‘ 987 
Q 735+455 T 1190 โ˜‘ 1190
Q 790+70 T 860 โ˜‘ 860 
Q 416+36 T 452 โ˜’ 462 
Q 194+110 T 304 โ˜‘ 304 
Q 349+70 T 419 โ˜‘ 419 
Iteration 22
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 40s 28ms/step - accuracy: 0.9902 - loss: 0.0326 - val_accuracy: 0.9947 - val_loss: 0.0190
Q 95+237 T 332 โ˜‘ 332 
Q 5+188  T 193 โ˜‘ 193 
Q 19+931 T 950 โ˜‘ 950 
Q 38+499 T 537 โ˜‘ 537 
Q 25+21  T 46  โ˜‘ 46 
Q 55+85  T 140 โ˜‘ 140 
Q 555+7  T 562 โ˜‘ 562 
Q 83+873 T 956 โ˜‘ 956 
Q 95+527 T 622 โ˜‘ 622 
Q 556+558 T 1114 โ˜‘ 1114
Iteration 23
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.9835 - loss: 0.0572 - val_accuracy: 0.9962 - val_loss: 0.0141
Q 48+413 T 461 โ˜‘ 461 
Q 71+431 T 502 โ˜‘ 502 
Q 892+534 T 1426 โ˜‘ 1426
Q 934+201 T 1135 โ˜‘ 1135
Q 898+967 T 1865 โ˜’ 1855
Q 958+0  T 958 โ˜‘ 958 
Q 23+179 T 202 โ˜‘ 202 
Q 138+60 T 198 โ˜‘ 198 
Q 718+5  T 723 โ˜‘ 723 
Q 816+514 T 1330 โ˜‘ 1330
Iteration 24
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 20s 14ms/step - accuracy: 0.9932 - loss: 0.0255 - val_accuracy: 0.9932 - val_loss: 0.0243
Q 4+583  T 587 โ˜‘ 587 
Q 49+466 T 515 โ˜‘ 515 
Q 920+26 T 946 โ˜‘ 946 
Q 624+813 T 1437 โ˜‘ 1437
Q 87+315 T 402 โ˜‘ 402 
Q 368+73 T 441 โ˜‘ 441 
Q 86+833 T 919 โ˜‘ 919 
Q 528+423 T 951 โ˜‘ 951 
Q 0+705  T 705 โ˜‘ 705 
Q 581+928 T 1509 โ˜‘ 1509
Iteration 25
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.9908 - loss: 0.0303 - val_accuracy: 0.9944 - val_loss: 0.0169
Q 107+34 T 141 โ˜‘ 141 
Q 998+90 T 1088 โ˜‘ 1088
Q 71+520 T 591 โ˜‘ 591 
Q 91+996 T 1087 โ˜‘ 1087
Q 94+69  T 163 โ˜‘ 163 
Q 108+21 T 129 โ˜‘ 129 
Q 785+60 T 845 โ˜‘ 845 
Q 71+628 T 699 โ˜‘ 699 
Q 294+9  T 303 โ˜‘ 303 
Q 399+34 T 433 โ˜‘ 433 
Iteration 26
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 5ms/step - accuracy: 0.9965 - loss: 0.0139 - val_accuracy: 0.9979 - val_loss: 0.0094
Q 19+133 T 152 โ˜‘ 152 
Q 841+3  T 844 โ˜‘ 844 
Q 698+6  T 704 โ˜‘ 704 
Q 942+28 T 970 โ˜‘ 970 
Q 81+735 T 816 โ˜‘ 816 
Q 325+14 T 339 โ˜‘ 339 
Q 790+64 T 854 โ˜‘ 854 
Q 4+839  T 843 โ˜‘ 843 
Q 505+96 T 601 โ˜‘ 601 
Q 917+42 T 959 โ˜‘ 959 
Iteration 27
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 72s 51ms/step - accuracy: 0.9952 - loss: 0.0173 - val_accuracy: 0.9992 - val_loss: 0.0036
Q 71+628 T 699 โ˜‘ 699 
Q 791+9  T 800 โ˜‘ 800 
Q 19+148 T 167 โ˜‘ 167 
Q 7+602  T 609 โ˜‘ 609 
Q 6+566  T 572 โ˜‘ 572 
Q 437+340 T 777 โ˜‘ 777 
Q 614+533 T 1147 โ˜‘ 1147
Q 948+332 T 1280 โ˜‘ 1280
Q 56+619 T 675 โ˜‘ 675 
Q 86+251 T 337 โ˜‘ 337 
Iteration 28
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 8s 6ms/step - accuracy: 0.9964 - loss: 0.0124 - val_accuracy: 0.9990 - val_loss: 0.0047
Q 2+572  T 574 โ˜‘ 574 
Q 437+96 T 533 โ˜‘ 533 
Q 15+224 T 239 โ˜‘ 239 
Q 16+655 T 671 โ˜‘ 671 
Q 714+5  T 719 โ˜‘ 719 
Q 645+417 T 1062 โ˜‘ 1062
Q 25+919 T 944 โ˜‘ 944 
Q 89+329 T 418 โ˜‘ 418 
Q 22+513 T 535 โ˜‘ 535 
Q 497+983 T 1480 โ˜‘ 1480
Iteration 29
 1407/1407 โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ” 7s 5ms/step - accuracy: 0.9970 - loss: 0.0106 - val_accuracy: 0.9990 - val_loss: 0.0048
Q 2+962  T 964 โ˜‘ 964 
Q 6+76  T 82  โ˜‘ 82 
Q 986+20 T 1006 โ˜‘ 1006
Q 727+49 T 776 โ˜‘ 776 
Q 948+332 T 1280 โ˜‘ 1280
Q 921+463 T 1384 โ˜‘ 1384
Q 77+556 T 633 โ˜‘ 633 
Q 133+849 T 982 โ˜‘ 982 
Q 301+478 T 779 โ˜‘ 779 
Q 3+243  T 246 โ˜‘ 246 

You'll get to 99+% validation accuracy after ~30 epochs.