ยป Keras API reference / Layers API / Merging layers / Concatenate layer

Concatenate layer

[source]

Concatenate class

tf.keras.layers.Concatenate(axis=-1, **kwargs)

Layer that concatenates a list of inputs.

It takes as input a list of tensors, all of the same shape except for the concatenation axis, and returns a single tensor that is the concatenation of all inputs.

>>> x = np.arange(20).reshape(2, 2, 5)
>>> print(x)
[[[ 0 1 2 3 4]
 [ 5 6 7 8 9]]
 [[10 11 12 13 14]
 [15 16 17 18 19]]]
>>> y = np.arange(20, 30).reshape(2, 1, 5)
>>> print(y)
[[[20 21 22 23 24]]
 [[25 26 27 28 29]]]
>>> tf.keras.layers.Concatenate(axis=1)([x, y])
<tf.Tensor: shape=(2, 3, 5), dtype=int64, numpy=
array([[[ 0, 1, 2, 3, 4],
    [ 5, 6, 7, 8, 9],
    [20, 21, 22, 23, 24]],
    [[10, 11, 12, 13, 14],
    [15, 16, 17, 18, 19],
    [25, 26, 27, 28, 29]]])>
>>> x1 = tf.keras.layers.Dense(8)(np.arange(10).reshape(5, 2))
>>> x2 = tf.keras.layers.Dense(8)(np.arange(10, 20).reshape(5, 2))
>>> concatted = tf.keras.layers.Concatenate()([x1, x2])
>>> concatted.shape
TensorShape([5, 16])