ยป Code examples / Structured Data / Imbalanced classification: credit card fraud detection

Imbalanced classification: credit card fraud detection

Author: fchollet
Date created: 2019/05/28
Last modified: 2020/04/17
Description: Demonstration of how to handle highly imbalanced classification problems.

View in Colab โ€ข GitHub source


Introduction

This example looks at the Kaggle Credit Card Fraud Detection dataset to demonstrate how to train a classification model on data with highly imbalanced classes.


First, vectorize the CSV data

import csv
import numpy as np

# Get the real data from https://www.kaggle.com/mlg-ulb/creditcardfraud/
fname = "/Users/fchollet/Downloads/creditcard.csv"

all_features = []
all_targets = []
with open(fname) as f:
  for i, line in enumerate(f):
    if i == 0:
      print("HEADER:", line.strip())
      continue # Skip header
    fields = line.strip().split(",")
    all_features.append([float(v.replace('"', "")) for v in fields[:-1]])
    all_targets.append([int(fields[-1].replace('"', ""))])
    if i == 1:
      print("EXAMPLE FEATURES:", all_features[-1])

features = np.array(all_features, dtype="float32")
targets = np.array(all_targets, dtype="uint8")
print("features.shape:", features.shape)
print("targets.shape:", targets.shape)
HEADER: "Time","V1","V2","V3","V4","V5","V6","V7","V8","V9","V10","V11","V12","V13","V14","V15","V16","V17","V18","V19","V20","V21","V22","V23","V24","V25","V26","V27","V28","Amount","Class"
EXAMPLE FEATURES: [0.0, -1.3598071336738, -0.0727811733098497, 2.53634673796914, 1.37815522427443, -0.338320769942518, 0.462387777762292, 0.239598554061257, 0.0986979012610507, 0.363786969611213, 0.0907941719789316, -0.551599533260813, -0.617800855762348, -0.991389847235408, -0.311169353699879, 1.46817697209427, -0.470400525259478, 0.207971241929242, 0.0257905801985591, 0.403992960255733, 0.251412098239705, -0.018306777944153, 0.277837575558899, -0.110473910188767, 0.0669280749146731, 0.128539358273528, -0.189114843888824, 0.133558376740387, -0.0210530534538215, 149.62]
features.shape: (284807, 30)
targets.shape: (284807, 1)

Prepare a validation set

num_val_samples = int(len(features) * 0.2)
train_features = features[:-num_val_samples]
train_targets = targets[:-num_val_samples]
val_features = features[-num_val_samples:]
val_targets = targets[-num_val_samples:]

print("Number of training samples:", len(train_features))
print("Number of validation samples:", len(val_features))
Number of training samples: 227846
Number of validation samples: 56961

Analyze class imbalance in the targets

counts = np.bincount(train_targets[:, 0])
print(
  "Number of positive samples in training data: {} ({:.2f}% of total)".format(
    counts[1], 100 * float(counts[1]) / len(train_targets)
  )
)

weight_for_0 = 1.0 / counts[0]
weight_for_1 = 1.0 / counts[1]
Number of positive samples in training data: 417 (0.18% of total)

Normalize the data using training set statistics

mean = np.mean(train_features, axis=0)
train_features -= mean
val_features -= mean
std = np.std(train_features, axis=0)
train_features /= std
val_features /= std

Build a binary classification model

from tensorflow import keras

model = keras.Sequential(
  [
    keras.layers.Dense(
      256, activation="relu", input_shape=(train_features.shape[-1],)
    ),
    keras.layers.Dense(256, activation="relu"),
    keras.layers.Dropout(0.3),
    keras.layers.Dense(256, activation="relu"),
    keras.layers.Dropout(0.3),
    keras.layers.Dense(1, activation="sigmoid"),
  ]
)
model.summary()
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
dense (Dense)        (None, 256)        7936   
_________________________________________________________________
dense_1 (Dense)       (None, 256)        65792   
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 256)        0     
_________________________________________________________________
dense_2 (Dense)       (None, 256)        65792   
_________________________________________________________________
dropout_1 (Dropout)     (None, 256)        0     
_________________________________________________________________
dense_3 (Dense)       (None, 1)         257    
=================================================================
Total params: 139,777
Trainable params: 139,777
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

Train the model with class_weight argument

metrics = [
  keras.metrics.FalseNegatives(name="fn"),
  keras.metrics.FalsePositives(name="fp"),
  keras.metrics.TrueNegatives(name="tn"),
  keras.metrics.TruePositives(name="tp"),
  keras.metrics.Precision(name="precision"),
  keras.metrics.Recall(name="recall"),
]

model.compile(
  optimizer=keras.optimizers.Adam(1e-2), loss="binary_crossentropy", metrics=metrics
)

callbacks = [keras.callbacks.ModelCheckpoint("fraud_model_at_epoch_{epoch}.h5")]
class_weight = {0: weight_for_0, 1: weight_for_1}

model.fit(
  train_features,
  train_targets,
  batch_size=2048,
  epochs=30,
  verbose=2,
  callbacks=callbacks,
  validation_data=(val_features, val_targets),
  class_weight=class_weight,
)
Epoch 1/30
112/112 - 2s - loss: 2.4210e-06 - fn: 51.0000 - fp: 29417.0000 - tn: 198012.0000 - tp: 366.0000 - precision: 0.0123 - recall: 0.8777 - val_loss: 0.0759 - val_fn: 9.0000 - val_fp: 611.0000 - val_tn: 56275.0000 - val_tp: 66.0000 - val_precision: 0.0975 - val_recall: 0.8800
Epoch 2/30
112/112 - 2s - loss: 1.4337e-06 - fn: 35.0000 - fp: 7058.0000 - tn: 220371.0000 - tp: 382.0000 - precision: 0.0513 - recall: 0.9161 - val_loss: 0.1632 - val_fn: 6.0000 - val_fp: 2343.0000 - val_tn: 54543.0000 - val_tp: 69.0000 - val_precision: 0.0286 - val_recall: 0.9200
Epoch 3/30
112/112 - 2s - loss: 1.2100e-06 - fn: 27.0000 - fp: 7382.0000 - tn: 220047.0000 - tp: 390.0000 - precision: 0.0502 - recall: 0.9353 - val_loss: 0.1882 - val_fn: 5.0000 - val_fp: 3690.0000 - val_tn: 53196.0000 - val_tp: 70.0000 - val_precision: 0.0186 - val_recall: 0.9333
Epoch 4/30
112/112 - 2s - loss: 1.0770e-06 - fn: 24.0000 - fp: 7306.0000 - tn: 220123.0000 - tp: 393.0000 - precision: 0.0510 - recall: 0.9424 - val_loss: 0.0444 - val_fn: 9.0000 - val_fp: 674.0000 - val_tn: 56212.0000 - val_tp: 66.0000 - val_precision: 0.0892 - val_recall: 0.8800
Epoch 5/30
112/112 - 2s - loss: 9.3284e-07 - fn: 18.0000 - fp: 5607.0000 - tn: 221822.0000 - tp: 399.0000 - precision: 0.0664 - recall: 0.9568 - val_loss: 0.0455 - val_fn: 8.0000 - val_fp: 604.0000 - val_tn: 56282.0000 - val_tp: 67.0000 - val_precision: 0.0999 - val_recall: 0.8933
Epoch 6/30
112/112 - 2s - loss: 8.9186e-07 - fn: 21.0000 - fp: 6917.0000 - tn: 220512.0000 - tp: 396.0000 - precision: 0.0542 - recall: 0.9496 - val_loss: 0.0385 - val_fn: 9.0000 - val_fp: 462.0000 - val_tn: 56424.0000 - val_tp: 66.0000 - val_precision: 0.1250 - val_recall: 0.8800
Epoch 7/30
112/112 - 2s - loss: 6.4562e-07 - fn: 13.0000 - fp: 5878.0000 - tn: 221551.0000 - tp: 404.0000 - precision: 0.0643 - recall: 0.9688 - val_loss: 0.0205 - val_fn: 9.0000 - val_fp: 372.0000 - val_tn: 56514.0000 - val_tp: 66.0000 - val_precision: 0.1507 - val_recall: 0.8800
Epoch 8/30
112/112 - 2s - loss: 7.3378e-07 - fn: 15.0000 - fp: 6825.0000 - tn: 220604.0000 - tp: 402.0000 - precision: 0.0556 - recall: 0.9640 - val_loss: 0.0188 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 246.0000 - val_tn: 56640.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.2090 - val_recall: 0.8667
Epoch 9/30
112/112 - 2s - loss: 5.1385e-07 - fn: 9.0000 - fp: 5265.0000 - tn: 222164.0000 - tp: 408.0000 - precision: 0.0719 - recall: 0.9784 - val_loss: 0.0244 - val_fn: 11.0000 - val_fp: 495.0000 - val_tn: 56391.0000 - val_tp: 64.0000 - val_precision: 0.1145 - val_recall: 0.8533
Epoch 10/30
112/112 - 2s - loss: 8.6498e-07 - fn: 13.0000 - fp: 8506.0000 - tn: 218923.0000 - tp: 404.0000 - precision: 0.0453 - recall: 0.9688 - val_loss: 0.0177 - val_fn: 11.0000 - val_fp: 367.0000 - val_tn: 56519.0000 - val_tp: 64.0000 - val_precision: 0.1485 - val_recall: 0.8533
Epoch 11/30
112/112 - 2s - loss: 6.0585e-07 - fn: 12.0000 - fp: 6676.0000 - tn: 220753.0000 - tp: 405.0000 - precision: 0.0572 - recall: 0.9712 - val_loss: 0.0356 - val_fn: 9.0000 - val_fp: 751.0000 - val_tn: 56135.0000 - val_tp: 66.0000 - val_precision: 0.0808 - val_recall: 0.8800
Epoch 12/30
112/112 - 2s - loss: 6.0788e-07 - fn: 9.0000 - fp: 6219.0000 - tn: 221210.0000 - tp: 408.0000 - precision: 0.0616 - recall: 0.9784 - val_loss: 0.0249 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 487.0000 - val_tn: 56399.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.1178 - val_recall: 0.8667
Epoch 13/30
112/112 - 3s - loss: 8.3899e-07 - fn: 12.0000 - fp: 6612.0000 - tn: 220817.0000 - tp: 405.0000 - precision: 0.0577 - recall: 0.9712 - val_loss: 0.0905 - val_fn: 5.0000 - val_fp: 2159.0000 - val_tn: 54727.0000 - val_tp: 70.0000 - val_precision: 0.0314 - val_recall: 0.9333
Epoch 14/30
112/112 - 3s - loss: 6.0584e-07 - fn: 8.0000 - fp: 6823.0000 - tn: 220606.0000 - tp: 409.0000 - precision: 0.0566 - recall: 0.9808 - val_loss: 0.0205 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 446.0000 - val_tn: 56440.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.1272 - val_recall: 0.8667
Epoch 15/30
112/112 - 2s - loss: 3.9569e-07 - fn: 6.0000 - fp: 3820.0000 - tn: 223609.0000 - tp: 411.0000 - precision: 0.0971 - recall: 0.9856 - val_loss: 0.0212 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 413.0000 - val_tn: 56473.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.1360 - val_recall: 0.8667
Epoch 16/30
112/112 - 2s - loss: 5.4548e-07 - fn: 5.0000 - fp: 3910.0000 - tn: 223519.0000 - tp: 412.0000 - precision: 0.0953 - recall: 0.9880 - val_loss: 0.0906 - val_fn: 8.0000 - val_fp: 1905.0000 - val_tn: 54981.0000 - val_tp: 67.0000 - val_precision: 0.0340 - val_recall: 0.8933
Epoch 17/30
112/112 - 3s - loss: 6.2734e-07 - fn: 8.0000 - fp: 6005.0000 - tn: 221424.0000 - tp: 409.0000 - precision: 0.0638 - recall: 0.9808 - val_loss: 0.0161 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 340.0000 - val_tn: 56546.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.1605 - val_recall: 0.8667
Epoch 18/30
112/112 - 3s - loss: 4.9752e-07 - fn: 5.0000 - fp: 4302.0000 - tn: 223127.0000 - tp: 412.0000 - precision: 0.0874 - recall: 0.9880 - val_loss: 0.0186 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 408.0000 - val_tn: 56478.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.1374 - val_recall: 0.8667
Epoch 19/30
112/112 - 3s - loss: 6.7296e-07 - fn: 5.0000 - fp: 5986.0000 - tn: 221443.0000 - tp: 412.0000 - precision: 0.0644 - recall: 0.9880 - val_loss: 0.0165 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 276.0000 - val_tn: 56610.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.1906 - val_recall: 0.8667
Epoch 20/30
112/112 - 3s - loss: 5.0178e-07 - fn: 7.0000 - fp: 5161.0000 - tn: 222268.0000 - tp: 410.0000 - precision: 0.0736 - recall: 0.9832 - val_loss: 0.2156 - val_fn: 7.0000 - val_fp: 1041.0000 - val_tn: 55845.0000 - val_tp: 68.0000 - val_precision: 0.0613 - val_recall: 0.9067
Epoch 21/30
112/112 - 3s - loss: 7.1907e-07 - fn: 7.0000 - fp: 5825.0000 - tn: 221604.0000 - tp: 410.0000 - precision: 0.0658 - recall: 0.9832 - val_loss: 0.0283 - val_fn: 8.0000 - val_fp: 511.0000 - val_tn: 56375.0000 - val_tp: 67.0000 - val_precision: 0.1159 - val_recall: 0.8933
Epoch 22/30
112/112 - 3s - loss: 3.6405e-07 - fn: 6.0000 - fp: 4149.0000 - tn: 223280.0000 - tp: 411.0000 - precision: 0.0901 - recall: 0.9856 - val_loss: 0.0269 - val_fn: 8.0000 - val_fp: 554.0000 - val_tn: 56332.0000 - val_tp: 67.0000 - val_precision: 0.1079 - val_recall: 0.8933
Epoch 23/30
112/112 - 3s - loss: 2.8464e-07 - fn: 1.0000 - fp: 4131.0000 - tn: 223298.0000 - tp: 416.0000 - precision: 0.0915 - recall: 0.9976 - val_loss: 0.0097 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 191.0000 - val_tn: 56695.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.2539 - val_recall: 0.8667
Epoch 24/30
112/112 - 3s - loss: 3.2445e-07 - fn: 3.0000 - fp: 4040.0000 - tn: 223389.0000 - tp: 414.0000 - precision: 0.0930 - recall: 0.9928 - val_loss: 0.0129 - val_fn: 9.0000 - val_fp: 278.0000 - val_tn: 56608.0000 - val_tp: 66.0000 - val_precision: 0.1919 - val_recall: 0.8800
Epoch 25/30
112/112 - 3s - loss: 5.4032e-07 - fn: 4.0000 - fp: 4834.0000 - tn: 222595.0000 - tp: 413.0000 - precision: 0.0787 - recall: 0.9904 - val_loss: 0.1334 - val_fn: 7.0000 - val_fp: 885.0000 - val_tn: 56001.0000 - val_tp: 68.0000 - val_precision: 0.0714 - val_recall: 0.9067
Epoch 26/30
112/112 - 3s - loss: 1.2099e-06 - fn: 9.0000 - fp: 5767.0000 - tn: 221662.0000 - tp: 408.0000 - precision: 0.0661 - recall: 0.9784 - val_loss: 0.0426 - val_fn: 11.0000 - val_fp: 211.0000 - val_tn: 56675.0000 - val_tp: 64.0000 - val_precision: 0.2327 - val_recall: 0.8533
Epoch 27/30
112/112 - 2s - loss: 5.0924e-07 - fn: 7.0000 - fp: 4185.0000 - tn: 223244.0000 - tp: 410.0000 - precision: 0.0892 - recall: 0.9832 - val_loss: 0.0345 - val_fn: 6.0000 - val_fp: 710.0000 - val_tn: 56176.0000 - val_tp: 69.0000 - val_precision: 0.0886 - val_recall: 0.9200
Epoch 28/30
112/112 - 3s - loss: 4.9177e-07 - fn: 7.0000 - fp: 3871.0000 - tn: 223558.0000 - tp: 410.0000 - precision: 0.0958 - recall: 0.9832 - val_loss: 0.0631 - val_fn: 7.0000 - val_fp: 912.0000 - val_tn: 55974.0000 - val_tp: 68.0000 - val_precision: 0.0694 - val_recall: 0.9067
Epoch 29/30
112/112 - 3s - loss: 1.8390e-06 - fn: 9.0000 - fp: 7199.0000 - tn: 220230.0000 - tp: 408.0000 - precision: 0.0536 - recall: 0.9784 - val_loss: 0.0661 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 292.0000 - val_tn: 56594.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.1821 - val_recall: 0.8667
Epoch 30/30
112/112 - 3s - loss: 3.5976e-06 - fn: 14.0000 - fp: 5541.0000 - tn: 221888.0000 - tp: 403.0000 - precision: 0.0678 - recall: 0.9664 - val_loss: 0.1205 - val_fn: 10.0000 - val_fp: 206.0000 - val_tn: 56680.0000 - val_tp: 65.0000 - val_precision: 0.2399 - val_recall: 0.8667

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x16ab3d310>

Conclusions

At the end of training, out of 56,961 validation transactions, we are:

 • Correctly identifying 66 of them as fraudulent
 • Missing 9 fraudulent transactions
 • At the cost of incorrectly flagging 441 legitimate transactions

In the real world, one would put an even higher weight on class 1, so as to reflect that False Negatives are more costly than False Positives.

Next time your credit card gets declined in an online purchase -- this is why.

Example available on HuggingFace.

Trained Model Demo
Generic badge Generic badge